DATASKYDDSBESKRIVNING

Datum för upprättande [2024-02-08]

Registrets namn

Kundregister

Personuppgiftsansvarig

Namn: Smartvatten Group Oy
Adress: Lars Soncks båge 10, 02600 Esbo
Övriga kontaktuppgifter: 08-313 000

Ändamålet med behandlingen av personuppgifter

Personuppgifter samlas in och behandlas för att Smartvatten ska kunna betjäna kunder som skaffar utrustning och/eller tjänster av Smartvatten.

Uppgifterna behandlas för att det ska gå att identifiera dem som använder de tjänster som Smartvatten tillhandahåller och säkerställa att rätt personer använder tjänsterna och bland Smartvattens digitala tjänster endast har tillgång till de tjänster som är avsedda för dem och endast ser de uppgifter som är avsedda för dem.

Uppgifterna kan också användas till att utföra Smartvattens digitala tjänster, till kundtjänsten och till att förmedla meddelanden om tjänsterna till användarna.

Grunden för behandlingen är skötsel av kundrelationen, fullgörande av lagstadgade skyldigheter samt vårt berättigade intresse. Vi ber också eventuellt om samtycke till behandlingen av vissa personuppgifter.

Registrets datainnehåll

Beträffande tjänsternas användare:

  • personens för- och efternamn,
  • användarnamn,
  • e-postadress,
  • telefonnummer,
  • roll,
  • uppgifter om företaget, dess fastigheter, disponent (vicevärd) och servicebolag
  • uppgifter om godkännande av användarvillkor.

Regelmässiga uppgiftskällor

Uppgifterna samlas in från dem som använder Smartvattens digitala tjänster och från kundorganisationer samt automatiskt vid användningen av en tjänst. Uppgifterna om användningen av digitala tjänster samlas in av Intercom och Hotjar (mer information om dem i en separat marknadsföringsregisterbeskrivning)

Cookies

Vi använder flera olika tekniker, inklusive cookies (kakor), för att samla in och lagra information när du använder vår tjänst och våra internetsidor. Cookies hjälper oss att räkna det totala antalet personer som besöker våra sidor och att följa hur vår tjänst och våra internetsidor används. Detta hjälper oss att förbättra vår tjänst. Vi använder också cookies som gör det lättare för dig att använda vår tjänst och våra internetsidor, till exempel genom att komma ihåg användarnamn, lösenord eller (språk)val. Vi använder också spårnings- och analyscookies för att följa hur våra användare förhåller sig till tjänsten som vi erbjuder.
Du kan hindra att cookies används i din webbläsare eller ställa in din webbläsare för att varna då cookies försöker installeras. Du observerar väl att då du gör så här kan det hända att vissa av funktionerna i tjänsten inte fungerar korrekt. För att få mer information om cookies och hur de avlägsnas kan du besöka adressen www.allaboutcookies.org.
Våra tjänster använder Google Analytics och andra analysverktyg för att skapa rapporter om hur våra internetsidor används, så att vi kan förbättra våra sidor och vår tjänst. För att få mer information om Google Analytics kan du besöka adressen http://www.google.com/analytics. Du kan vägra att lämna information till Google Analytics genom att ladda ned ett insticksprogram till din webbläsare från adressen https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Regelmässigt utlämnande av uppgifter samt överföring av uppgifter utanför EU eller EES

Vi kan överföra eller lämna ut personuppgifter till våra samarbetspartners om det är nödvändigt för ändamålen i denna dataskyddsbeskrivning. Bland annat eCraft, Intercom och Hotjar kan vara samarbetspartners av detta slag.
I dessa situationer behandlas personuppgifterna enligt gällande lagstiftning.
Vi kan även använda tredjepartstjänsteleverantörer, såsom tillhandahållare av betaltjänster, inkassotjänster och analystjänster, för att för vår räkning utföra vissa uppgifter som innefattar behandling av personuppgifter.
Vi kan också överföra eller lämna ut personuppgifter till våra koncernbolag eller till en aktör som tar över vår affärsverksamhet som en följd av bland annat företagsarrangemang, försäljning av affärsverksamheten, fusion, delning, konkurs eller likvidation.
Annars säljer vi inte eller lämnar ut dina uppgifter till utomstående. Vi överför inte heller uppgifter utanför EES-området förutom i situationer som dataskyddslagstiftningen tillåter.
Om tillämplig lag kräver det kan personuppgifter även överföras eller lämnas ut till myndigheter.

Principerna för registerskyddet

Allt material lagras endast elektroniskt.
Endast personal med särskild behörighet, som sköter Enveras databaser där uppgifterna lagras, har tillträde till dessa databaser. Användargränssnitten visar endast de uppgifter som behövs för arbetsuppgifterna i respektive användarroll. Användargränssnittets vyer och behörigheter är roll- eller användarspecifika.
Vi använder nödvändiga tekniska och organisatoriska dataskyddsmetoder för att skydda personuppgifterna mot obehörig åtkomst och mot att uppgifterna av misstag eller olagligt förstörs, ändras, lämnas ut, överförs eller på annat sätt behandlas olagligt.

Uppgifternas lagringstid

Vi lagrar dina personuppgifter enligt gällande lagstiftning och endast så länge som behövs för att fullgöra de ändamål som definierats i denna dataskyddsbeskrivning. När grunden för att behandla dina personuppgifter inte längre föreligger raderar vi uppgifterna.
En användare anses ha avslutat ett konto som hen registrerat om hen inte på två år har loggat in med sitt användarnamn. De uppgifter som personen har lämnat raderar vi då ur användardatabasen, liksom användarnamnet, varefter ingen, inte ens användaren själv, längre kan ta i bruk det på nytt eller återställa uppgifterna. Uppgifter som observerats i eller härletts ur användningen av tjänsterna omvandlas i en sådan form att en enskild person inte längre kan identifieras.
Observera att vissa av våra tjänster kan innehålla offentliga, interaktiva eller kommunikativa funktioner, såsom kommentarfunktioner eller diskussionsforum, och din signatur eller innehållet du producerat kan förbli synligt i dem även efter att du har avslutat ett användarnamn som du registrerat eller användarrelationen har upphört. Om du vill att du inte ska kunna identifieras genom ditt användarnamn och/eller dina kommentarer bör du fästa uppmärksamhet vid innehållet i dem.

Vilka är dina rättigheter?

Granskningsrätt
Smartvatten ger dig rätt att granska de personuppgifter om dig som vi behandlar. Du kan kontakta oss och be oss berätta vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och grunden för behandlingen. Om det har förflutit mindre än 12 månader sedan din senaste begäran om information kan vi kräva en avgift för att genomföra den begärda åtgärden.

Rätt att kräva att en uppgift rättas
Du har också rätt att kräva att en felaktig, inexakt, ofullständig, föråldrad eller onödig uppgift rättas eller kompletteras genom att kontakta oss.

Rätt att kräva att en uppgift raderas
Du kan också be att vi raderar en personuppgift om dig ur våra system. Vi utför åtgärderna enligt din begäran om vi inte har en berättigad orsak att låta bli att radera en uppgift, till exempel för att fullgöra våra lagstadgade skyldigheter. Uppgifterna raderas inte nödvändigtvis omedelbart ur alla våra backup-system eller motsvarande system.

Rätt att göra invändningar
Du kan också be om begränsning av behandlingen av dina personuppgifter om en uppgift behandlas för andra ändamål än för att utföra vår tjänst eller fullgöra en lagstadgad skyldighet. Du kan också göra invändningar mot behandlingen av dina personuppgifter framöver, även om behandlingen grundar sig på ditt tidigare samtycke. Invändningar mot behandlingen av personuppgifter kan leda till mer begränsade möjligheter att använda vår webbplats och våra tjänster.

Rätt att begränsa behandlingen av uppgifter
Du kan be oss begränsa behandlingen av vissa av dina personuppgifter. Begäran att begränsa behandlingen av uppgifter kan leda till mer begränsade möjligheter att använda vår webbplats och våra tjänster.

Rätt att överföra uppgifter från ett system till ett annat
Du har rätt att få dina personuppgifter av oss i ett strukturerat, allmänt använt format, så att du kan förmedla uppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig.

Du kan utöva dina rättigheter genom att skicka oss e-post på adressen info(at)smartvatten.fi eller kontakta oss på ovan angivna adresser. De som använder tjänsten bör i första hand skicka sin begäran från den e-postadress som är registrerad hos Smartvatten bland uppgifterna över dem som använder digitala tjänster, och svaret skickas till den e-postadressen.

Utöver ovan nämnda rättigheter och dina övriga rättigheter har du också en lagstadgad rätt att anföra besvär hos tillsynsmyndigheten, i synnerhet i den medlemsstat där du har stadigvarande bostadsort eller fast anställning, eller där det påstådda brottet mot dataskyddsförordningen har skett. I Finland är denna tillsynsmyndighet dataombudsmannen.

Ändringar i denna registerbeskrivning

Smartvatten kan tidvis göra ändringar i denna dataskyddsbeskrivning, när som helst utan att meddela det i förväg. Om väsentliga ändringar görs i dataskyddsbeskrivningen underrättar vi emellertid alla registrerade användare om detta till den e-postadress de har registrerat i tjänsten.